The Ottoman houses and royal cliff tombs of Amasya, northern Turkey

The Ottoman houses and royal cliff tombs of Amasya, northern Turkey

The Ottoman houses and royal cliff tombs of Amasya, northern Turkey
#Turchia, #turkyie, #turkei, #Architecture, #Amaseia